Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb

Gi

MVbZ

f~wgKv t wemwgjvwni ingvwbi ivnxg| co Zvgvi cwZcvjKi bvg, whwb mw KiQb gvbylK AvjvK nZ| co, Avi Zvgvi cwZcvjK gnvgwngvw^Z, whwb Kjgi mvnvh wkv w`qQb- wkv w`qQb hv m RvbZv bv(Avj KviAvb)|

 

cw_exi eyK Bmjvg GKgv ag -hv AeZxb nqQ h kwU viv Zv nQ co| wK `~tLi welq AvRKi wek gymjgvb RvwZ nQ AbZg AwkwZ Ges vb-wevb AbMmi RvwZ| Avjvn cvK Zvi Amxg gnievbxZ gymwjg wekK mxgvnxb m` c~Y Ki w`qQb, A_P mB RvwZ AvR mevcv Mixe, Zvi m` AvR fvM KiQ Zviv, hviv wkv Ges vb-wevb mg|

 

GB jvRbK cwiwwZi cwieZb mvab KivB Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi GKgv Awf j I Dk Ges mg Kvhg wj GB Awf j mvab cwiPvwjZ| mgmvi ew mvMii gZ wekvj A_P Avgv`i mva m~hi cvk gvwUi c`xc| Kwe i iex` bv_ VvKzii fvlvq t-

҇K jBe gvi Kvh Kn mܨv iwe

wbqv aiYx in wbii Qwe|

gvwUi c`xc wQj m Kwnj կ^vgx,

Avgvi hUzKz mva Kwie Zv Avwg|

 

aviv- 1.00 - GB MVbZ eeZ k mgyni evLv t

1.01 MVbZ ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi MVbZK eySve|

1.02 dvDkb ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb K eySve|

1.03 evsK ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi wnmve h evsK ev h evsK mgyn cwiPvjbv Kiv ne mB evsK ev evsK mgynK eySve|

1.04 m`m ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi mvavib m`m ev m`mvK eySve|

1.05 wbevnx m`m ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi wbevnx cwil` Gi m`m ev m`mvK eySve|

1.06 cvov cwZekx ejZ KjvYx feb, cwg gRgcyi, WvKNi t Kzwqv, _vbv I Rjv t Kzwqv Gi Avk cvki GjvKvq emevmiZ GjvKvevwmK eySve|

1.07 wbevnx ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi wbevnx cwil` Gi m`m ev m`mvK eySve|

1.08 Dc`v cwil` ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb cwiPvjbvi Rb MwVZ Dc`v cwil`K eySve|

1.09 wbevPb Kwgkb ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi h Kvb wbevPb cwiPvjbvi Rb MwVZ KwgkbK eySve|

1.10 mvavib cwil` ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi mvavib m`m-m`mv viv MwVZ cwil` K eySve|

1.11 wbevnx cwil` ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi mvavib cwil`i mfvq A_ev wbevPb Kwgkb Gi gvag MwVZ cwil` K eySve|

1.12 Dc-cwil` ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi wbevnx cwil` Gi mfvq wewfb KgKv cwiPvjbvi Rb MwVZ cwil` K eySve|

1.13 KwgwU ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi mvavib cwil`i mfvq MwVZ KwgwU K eySve|

1.14 Dc-KwgwU ejZ Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb Gi wbevnx cwil` Gi mfvq Kvb mywbw` wmv Mnbi c~e mycvwik c`vbi Rb MwVZ KwgwU K eySve|

 

aviv- 2.00 - dvDkbi bvg t

Wvt Rvwgjyj nK Iqjdqvi dvDkb
hv BsivRxZ
Dr. Jamilul Huq Welfare Foundation

bvg AwfwnZ ne|

 

aviv- 3.00 dvDkbi Aevb I Kvh GjvKv t

3.01- GB cwZvbi Aevb ne KjvYx feb cwg gRgcyi, WvKNi t Kzwqv, _vbv I Rjv t Kzwqv|

3.02-    GB cwZvbi cavb Kvhvjq I iwRviW Awdm ne KjvYx feb cwg gRgcyi, WvKNi t Kzwqv, _vbv I Rjv t Kzwqv|

3.03-    GB dvDkbi wewfb cևqvRbi cwicwZ XvKv Kvhvjq _vKe| hvi wVKvbv kvw bxo, 4-G-10(5g Zjv), `vimmvjvg GvcvUgU 59/wW-G,`vimmvjvg, wgicyi ivW, XvKv-1216| Ze cևqvRb eva wbevnx cwil`Gi Abygv`bg cwZvbi XvKv Kvhvjq vbvi Kiv hve|

3.04-    dvDkbi RbKjvb g~jK KgKv evsjv`ki h Kvb vb, Kg mnvqK cwigۇj KvhKi _vKZ cvie|

 

aviv- 4.00 - dvDkbi j I Dk t

4.01 Avjvni mwi Dχk `k I RvwZi gj mvabi j dvDkb wewfb RbKjvY g~jK Kvhg cwiPvjbv Kie|

4.02 GB dvDkb GKwU emiKvix, ^Qvmex, AjvfRbK I AivRbwZK KjvY g~jK cwZvb| Kvb `jxq ivRbxwZ viv GB dvDkb cfvevw^Z ne bv ev GB dvDkbK cfvevw^Z Kiv hve bv|

4.03 mgvRi `wi`, gwnjv, wk, eq, cy, Amy, Qv-Qvx I cvKwZK wechq wZM֯ Rbc`i Rb KjvYKi hveZxq KgKv GB dvDkb cwiPvjbv KiZ cvie|

4.04 gvbweK bxwZ, Av`k, agxq I mvgvwRK g~j eva mgybZ ivLZ GB dvDkb mP _vKe|

4.05 wkv, ^v, bwZKZv eva Z_v gvbe Dbqb Ae`vb ivLZ GB dvDkb wewfb c`c Mnb Kie|

4.06 GB dvDkb Zvi wewfb j I Dk evevqbi Rb dvDkbi Awab A cwZvb ev Kvhg mgyn cwiPvjbv Kie|

4.07 RbKjvY g~jK h Kvb Kvhg GB dvDkb Mnb KiZ cvie|

 

aviv- 5.00 - dvDkbi Kvhg t

eZgvb cwiPvwjZ Kvhgmg~n t

5.01 b~i Rvnvb wkv mnvqK Kvhg;

5.02 Avyj Revi Bmjvgx wkv Kvhg;

5.03 Rvnvbviv ^Rb KjvY Kvhg;

fwelr Kvhgmg~n t

5.04 ^v mev Kvhg;

5.05 `vwi` wegvPb Kvhg;

5.06 RbKjvY GB dvDkb h Kvb Kvhg Mnb KiZ cvie| cևqvRb h Kvb Kvhg Gi cwieZb, cwieab A_ev wejyw mvab KiZ cvie|

 

aviv- 6.00 - b~i Rvnvb wkv mnvqK Kvhgi j I Dk t

6.01 Kzwqv Rjvq m`i DcRjvi Dw`evox `vqivcvK miKvwi cv_wgK we`vjqi mKj kbxi gavex Qv Qvx`iK gvwmK ew c`vb|

6.02 Mixe Qv Qvx`iK Zv`i jLv covi Rb cևqvRbxq eB, KvMR, Kjg BZvw` msMևni wbwg GKKvjxb Aby`vb c`vb|

6.03 bvix I cyil`i Rb eq wkv Kvhg Mnb|

6.04 wkv cmvii wbwg GKwU gvb mZ M֚vMvi I cvVvMvi cwZv Kiv|

 

aviv- 7.00 - Avyj Revi Bmjvgx wkv Kvhgi j I Dk t

7.01 Qj gq`i Bmjvgx wkv welq Kvhg Mnb|

7.02 eq`i Rb Bmjvgx wkvi eev Kiv|

7.03 axq vb PPvi wbwg AvjvPbv Abyvb I wmvwRqvgi AvqvRb Kiv|

7.04 gvb mZ M֚vMvi I cvVvMvi cwZv Kiv|

 

aviv- 8.00 - Rvnvbviv ^Rb KjvY Kvhgi j I Dk t

gigv Rvnvbviv eMgi DivaxKvix`i `vbKZ m` gigvi AvZxq ^Rb`i KjvY wb ewbZ Kvhg A dvDkb cwiPvjbv Kie|

8.01 `wi` ^Rb`i `ytL K jvNei Rb Zv`iK GKKvjxb Avw_K mvnvh c`vb|

8.02 cvov cwZekx`i `yytL K jvNei Rb Zv`iK GKKvjxb Avw_K mvnvh c`vb|

8.03 `wi` AvZxq ^Rb`i mvb`i jLv cov, weevn BZvw`Z GKKvjxb mvnvh c`vb|

 

aviv- 9.00 - ^v mev Kvhg Gi j I Dk t

9.01 `wi` wk, gwnjv I eq gvbyl mn mKjK wPwKrmv mev c`vbi eev Kiv|

9.02 ^v mPZbZv ewi Rb Kvhg Mnb Kiv|

9.03 gvZZ Kvjxb wPwKrmvi eev Kiv|

9.04 `wi` I eq gvbyl`iK mnbxq g~j cևqvRbxq Jlya mieivni eev Kiv|

 

aviv- 10.00 `vwi` wegvPb Kvhg Gi j I Dk t

10.01    eKvi `yt gwnjv`i Rb KgmRb K mnvqZv c`vb|

10.02   eKvi I cy`i Rb KgmRb K mnvqZv c`vb|

10.03   KgmRb K cևqvRbxq g~jab I hcvwZ msMևn mnvqZv c`vb|

10.04   KgmRb Kvhgi cևqvRbxq KuvPvgvj msMևn mnvqZv c`vb|

10.05   KgmRb Kvhgi Drcvw`Z cYi evRvi Abymvb mnvqZv c`vb|

10.06   KgmRb Kvhgi Drcvw`Z cY wecbb cwiKbv cYqb I mnhvMxZv c`vb|

10.07   KgmRb Kvhg myweavfvMx`i c_K mwgwZ cwZvq Drmvn c`vb|

 

aviv- 11.00 dvDkbi MVb t

dvDkbi KgKv cwiPvjbvi Rb wb wjwLZ cwil`, Kwgkb, KwgwU, Dc-cwil`, I Dc-KwgwU mgyn _vKe ev _vKZ cvie t

        mvavib cwil`

        wbevnx cwil`

        Dc`v cwil`

        wbevPb Kwgkb

        Avfixb AwWU KwgwU

        Kvhg cwiPvjbv Dc-cwil`

        Dc-KwgwU

11.01 cևqvRb dvDkbi mvavib mfvq wewfb KvR welq wfwK KwgwU MVb Kiv hve|


aviv- 12.00 dvDkbi mvavib cwil` t

dvDkbi g~jbxwZZ Dy Z_v Gi Kg avivq m Ges mvavib mfvq m`m wnmve ZvwjKv fy ew eM viv dvDkbi mvavib cwil` MwVZ ne|

12.01 mvavib cwil`i m`mMY dvDkbi wbevPb fvU w`Z cvieb|

12.02 g~jbxwZi AvjvK dvDkbi mvavib mfvi wmvg Kvb m`m Afy Kiv hve|

12.03 dvDkbi mvavib mfvi wmvg m`m c` evwZj Kiv hve|

12.04 AvRxeb m`mt

mvavib m`m c` jvfi hvMZv mb h Kvb ew wbtkZfve I dvDkbi Dbqb GK Kvjxb 10,000.00 (`k nvRvi) UvKv c`vb c~eK dvDkbi wbavwiZ dig Ave`b Ki AvRxeb m`m c` jvf KiZ cvieb| Ze Ave`bc wbevnx cwil` KZK Abygvw`Z nZ ne| mvavib m`mi bvq AvRxeb m`mi fvUvwaKvi _vKe| AvRxeb m`m dvDkbi h Kvb Abyvb Ges mvavib mfvq AvgwZ neb Ges cևqvRb civgk ev Dc`k c`vb KiZ cvieb| mvavib cwil`i wmvg DjwLZ UvKvi cwigvb Kg ev ekx Kiv hve|

12.05 h Kvb `kx, we`kx ew ev cwZvb dvDkb Gi Dk I j evevqb wbt^v_ fve Avw_K ev eMZ `vb/Aby`vb w`j wbevnx cwil`i Abygv`bgmB ew ev cwZvb `vZv m`m wnme Mb neb | Gi~c `vZv m`m`i Kvb fvUvwaKvi _vKe bv|

 

aviv- 13.00 dvDkbi m`me`i `vwqZ-KZe t

13.01 dvDkbi g~jbxwZZ AwePj _K Kg avivq m nIqv|

13.02 cևZK mvavib m`m, mvavib cwil`i mfvq wbavwiZ nvi dvDkbi Znwej Puv`v c`vb Kiv|

13.03 dvDkbi Rb Znwej msMn|

13.04 dvDkbi j I Dk mvab dvDkbi kOLjv Abyhvqx KgKv wbqvwRZ _vKv|

13.05 dvDkbi mvavib mfvq DcwZ _vKv I cևqvRb mywPwZ civgk I gZvgZ Dcvcb Kiv |

13.06 wbevPb wbRi fywgKv cvjb Kiv |

 

aviv- 14.00 dvDkbi mvavib cwil`i Kvhg t

dvDkbi mKj Kvhg Mnb I cwiPvjbvq megq gZv dvDkbi mvavib cwil` msib Ki| mvavib mfvi Awaekb mykOLj Dcvq GB gZv cևqvM ne| dvDkbi cևqvRb I wewfb cwiwwZZ wb ewbZ mvavib cwil`i mfv wj AbywZ ne|

 

aviv- 15.00 evwlK mvavib mfv t

15.01 wbevnx cwil`i mfvcwZi mv_ civgkg mvavib mv`K Kg c 15 (cbi) w`bi bvwUk mvavib cwil`i mfv Avnevb Kieb| eQi Kgc 1 (GK) wU mvavib mfv AbywZ nZ ne| GB mfvK evwlK mvavib mfv ejv ne|

15.02 wbevnx cwil`i mfvcwZ mvavib mfvq mfvcwZZ Kieb| mfvcwZi AbycwwZZ gvbymvi mn-mfvcwZ mfvcwZZ Kieb Ges mn-mfvcwZ`i AbycwwZZ GKRb m`m mfvcwZZ Kieb|

15.03 Ab~b kZKiv 51 (GKvb) Rb m`mi DcwwZZ mvavib mfvi Kvivg ne|

15.04 DcwZ m`mi AaKi ekx fvU wmv MwnZ ne| c wec mgvb msLK fvU coj mfvcwZi GKwU AwZwi fvU wmv MwnZ ne|

 

aviv- 16.00 Riix mvavib mfv t

Riix cևqvRb eQi evwlK mvavib mfv QvovI Riix mfv Avnevb Kiv hve| hvK Riix mvavib mfv ejv ne| Kgc 3 (wZb) w`bi bvwUk Riwi mvavib mfv WvKv hve|

 

aviv- 17.00 Zjwe mvavib mfv t

Kvb mywbw` welq dvDkbi `yB ZZxqvsk m`mi ^vi m^wjZ wjwLZ Ave`bi cwZ wbevnx cwil`i mfvcwZ 15 (cbi) w`bi bvwUk Zjwe mvavib mfv Avnevb KiZ eva _vKeb| Zjwe mvavib mfvq Kej gv H wbw` welq wbqB AvjvPbv ne|

 

aviv- 18.00 g~jZex mfv t

mfv Avi nIqvi Avav NUvi ga Kvivg bv nj mfvcwZ mfv g~jZex Ki w`Z cvieb| Ze DcwZ m`m`i Abyiva mfvcwZ Aviv mevP Avav NUv ci mfv i Kivi wmv wbZ cvieb| G fve g~jZex nq hvIqv mfv, Kvb wekl Amyweav bv _vKj, cieZx mvni GKB w`b GKB vb I mgq AbywZ ne| G DcwZ h Kvb msLK m`m wbq mfvi KvR PjZ cvie| mfvq DcwZ m`mMbi `yB ZZxqvsk fvU wmv mgyn MnxZ ne| Kvb g~jZex mfvq c~e mfvi AvjvP m~Px wfb Ab Kvb welq AvjvPbv nZ cvie bv| Kvb Kvib cieZx mvn g~jZex mfv AbywZ bv nj cieZx 30 (wk) w`bi ga AekB g~jZex mfv KiZ ne| mvavib mv`K KZK h_vixwZ g~jZex mfvi bvwUk c`vb KiZ ne|

 

aviv- 19.00 dvDkbi mvavib cwil`i mvavib mfvq weeP welq mgyn t

19.01 wbevnx cwil`i Kvhg chvjvPbv|

19.02 dvDkbi g~jbxwZ Abymvi wbevnx cwil`i Pjgvb Kvhg cևqvRb cwieZb Avbqb Kiv|

19.03 mvavib mv`Ki cwZe`b weePbv mn wbevnx cwil`i mKj wmv weePbv I Abygv`b|

19.04 AwWU wicvU chvjvPbv I weMZ eQii wnmve Abygv`b|

19.05 dvDkbi evRU Abygv`b|

19.06 Dc`v cwil`, wbevPb Kwgkb I AwWU KwgwU MVb|

19.07 dvDkbi MVbZ cbqb I mskvab msv h Kvb c֯ve weePbv I Abygv`b|

19.08 Abvb iZ cyb welq AvjvPbv c~eK wmv Mnb|

 

 

aviv- 20.00 -dvDkbi wbevnx cwil` t

dvDkbi m`m`i ga nZ, m`me` KZK wbevwPZ, 9 (bq) m`m wewk GKwU wbevnx cwil` MwVZ ne hvi gvag dvDkbi mvweK Kvhg cwiPvwjZ ne|

 

aviv- 21.00 dvDkbi wbevnx cwil`i MVb t

GB cwil` dvDkbi mevP wbevnx cwil`| wbevPbi gvag MwVZ GB cwil`i KvhKvj ne 2 (`yB) eQi|

dvDkbi m`m`i viv mivmwi fvU 9 (bq) m`m wewk wbevnx cwil` MwVZ ne| wbevnx cwil` ne wbict

 

mfvcwZ 1 Rb

mn- mfvcwZ (1) 1 Rb

mn- mfvcwZ (2) 1 Rb

mvavib mv`K 1 Rb

mn-mvavib mv`K 1 Rb

Kvlva 1 Rb

wbevnx m`m 3 Rb

aviv- 21.01 dvDkbi AvRxeb mfvcwZ t

Wvt G, Gm, Gg, Rvwgjyj nKi D`vM, kg I A_i wewbgq A dvDkb MwVZ nqQ weavq wZwb, mvavib cwil`i m`m`i me mZ wmvg dvDkbi mfvcwZi c` AvRxeb AjsKZ Kieb|

 

aviv- 22.00 dvDkbi wbevnxe`i ghv`v t

22.01 wbevnx cwil`i mKj m`m c` ne AeZwbK|

22.02 wbevnx cwil`i mKj m`m dvDkbi m`m`i ga nZ wbevwPZ neb|

22.03 gZz ev Ab Kvb Kvib wbevnx m`m c` b nj m j wbevnx cwil`i mfvcwZi wjwLZ wb`k Ab wbevnx m`m Zvi wbR `vqxZi AwZwi `vqxZ wnmve KvR Pvwjq hZ cvieb| cևqvRb wbevPb Kwgkb Dc wbevPbi gvag mB c` byZb m`m wbevPb Kie|

22.04 wbevnx cwil`i mfvcwZ, mvavib mv`K I Kvlva A_ev h Kvb m`m dvDkbi bxwZ gvjv ev `ki AvBb weivax Kvb KvR Kij ev Kvb AbwZK, AmvgvwRK KvR wj nj ev Zvi Dci AwcZ `vqxZ cvjb e_ nj ev `ybxwZ A_ev dvDkbi Znwej ZQic Kij ZuvK wbevnx cwil`i mfvi wmvg AcmviY Kiv hve|

22.05 mfvcwZ eivei wjwLZ Ave`bi cwZ wbevnx cwil`i h Kvb m`m wbevnx cwil` nZ c`ZvM KiZ cvieb|

22.06 c~e AbygwZ ewZZ Kvb wbevnx m`m, cwil`i mfvq ci ci 3 (wZb) w`b AbycwZ _vKj wZwb Zuvi m`m c` nviveb|

22.07 GB MVbZ ewbZ cwZ Abymibi gvag Zjwe mfv Avnevb Ki Ges Zjwe mfvi wmv Mnb cwqv AbymiY Ki wbevnx cwil`K eiLv Kiv hve |

 

aviv- 23.00 dvDkbi wbevnx cwil`i mfv t

23.01 cwZ gvmi c_g 10 (`k) w`bi ga AZt GK evi Ges Zvici hZevi cևqvRb ZZeviB wbevnx cwil`i mfv Abyvb Kiv hve| mfvq dvDkbi Kvhg Ges gvwmK Avq, eq BZvw` welq AvjvPbv ne| gvmi c_g mfvq dvDkbi gvwmK eq Ges evsK GKvDU nZ UvKv Dvjbi wmv Abygv`b Kwiq wbZ ne|

23.02 mfvcwZi mv_ civgkg mvavib mv`K KZK AZt 3 (wZb) w`bi bvwUk wbevnx cwil`i mfv Avnevb Kiv hve| Ze Riix cևqvRb bybZg mgq Uwjdvb ev evZv evnKi gvag mfv Avnevb Kiv hve|

23.03 wbevnx cwil`i cևZK m`mK AZt 3 (wZb) w`b c~e mfvi vb, ZvwiL, mgq I Avjv welq DjL Ki bvwUk w`Z ne|

23.04 mfvcwZ mKj mfvq mfvcwZZ Kieb| mfvcwZi AbycwwZZ mn-mfvcwZ mfvcwZZ Kieb| mn-mfvcwZ`i AbycwwZZ wbevnx cwil`i GKRb m`m mfvcwZi `vqxZ cvjb Kieb|

23.05 wbevnx cwil`i AaKi ekx m`m DcwZ _vKj Kvivg ne Ges msLv Mwi gZvgZi wfwˇZ wmv MnxZ ne| gZvgZ c`vb c wec mgvb mgvb fvU nj mfvcwZ GKwU AwZwi fvU w`Z cvieb|

23.06 mfvi Kvh weeibx mvavib mv`K KZK GKwU wbw` iwRvi wjwce Ki mfvcwZi ^vi Kwiq wbZ ne| D iwRvi DcwZ m`m`i ^vi _vKZ ne|

 

aviv- 24.00 dvDkbi wbevnx cwil`i Kvhvejx t

24.01 MVbZ Abyhvqx dvDkbi j I Dk evevqb me`v mP _vKv Ges mvavib cwil` KZK MnxZ mKj wmv evevqb hveZxq eev Mnb Kiv|

24.02 dvDkbi hveZxq Kvhvejx cwiPvjbvi Rb MVbZi KvVvgv Abyhvqx Rbej wbqvM, eiLv I Zv`i KZe wbavib Kiv Z_v ckvmb cwiPvjbv Kiv|

24.03 dvDkbi Avw_K eevcbvi welq w`K wb`kbv `qv|

24.04 dvDkbi ^v_ mswk welq wjZ wewfb msvi mv_ hvMvhvM mgbq I cևqvRbxq mgSvZv ^viK/Pzwc ^vi Kiv|

24.05 dvDkbi vei-Avei m`i ndvRZmn dvDkbi ^v_ mswk welqvw` wbq cևqvRb Av`vjZ ev Ab gvgjv gvKgv `vqi, Zxi Z_v AvBbvbyM Kvh cwiPvjbv Kiv|

24.06 mvavib mfvi AvqvRb Kiv Ges H mfvq Avw_K welqvw` mn dvDkbi mvweK Kvhgi cwZe`b ck Kiv|

24.07 Dc-cwil` mgyni KgKv I Avq-eq chvjvPbv Kiv Ges cևhvR w`K wb`kbv c`vb|

24.08 dvDkbi Avq eqi wnmve AwWU Kivi eev Kiv|

24.09 dvDkbi eq wbevn I cևqvRbxq mcmvib Kvhgi Rb Znwej msMn Kiv|

24.10 dvDkbi hveZxq KvMRc I bw_c nvjbvMv` ivLv I Zvi ndvRZ Kiv|

24.11 dvDkbi Kvhg ^QZvi wbqZvq Bbdigkb UKbvjwRi eenviK AMvwaKvi `qv|

24.12 Kvb wmv weePbvi c~e cևqvRb Dc-KwgwU MVb c~eK Dc-KwgwUi mycvwiki wfwˇZ wmv Mnb I Kvh mv`b Kiv|

24.13 dvDkbi g~jbxwZK mgybZ ivLv Ges Gi wei Kvb KvR bv Kiv|

24.14 dvDkbi m`m`i ga Kvb weiva `Lv w`j Zv wbwi Rb cևqvRbxq eev Mnb Kiv Ges `iKvi nj Dc`v cwil`i mnhvMxZv Mnb Kiv|

 

aviv- 25.00 wbevnx cwil`i mfvcwZi `vwqZ I KZe t

25.01 mfvcwZ wbevnx cwil`i cavb| wbevnx cwil`i mvgwMK Kvhvejx Zuvi Zveavb cwiPvwjZ ne|

25.02 AvBb, wbqgvejx I MVbZ Abyhvqx Z_v mvavib mfv I wbevnx cwil`i mfvq c` gZv Abyhvqx mfvcwZ Kvh cwiPvjbv Kieb|

25.03 AvBb, wbqgvejx I MVbZ Abyhvqx Riix cևqvRb mfvcwZ A_ev Zuvi AbycwwZZ mn mfvcwZ h mKj wmv Mnb Kieb Zv H mKj Kvhi AeewnZ ciB wbevnx cwil`i mfvq ck Ki Abygv`b Kwiq wbeb|

25.04 mfvcwZi civgkg hveZxq mfv Avnevb Kiv ne| wZwb mKj mfvq mfvcwZZ Kieb|

25.05 wbevnx cwil`i civgkg wZwb hveZxq AvBbvbyM Kvh mv`b Kieb|

25.06 mKj mfvi wmv mgyn mfvcwZi ^vi Abygvw`Z ne| mfvi wmv evevqbi Rb dvDkbi AwffveK wnmve mfvcwZ `vqe _vKeb|

25.07 dvDkbi hveZxq hvMvhvM mfvcwZi AbygwZg mvavib mv`Ki ^vi cwiPvwjZ ne|

25.08 MVbZ I wewfb mfvq MnxZ wmv mgyni wei wZwb Kvb KvR Kieb bv|

 

aviv- 26.00 mn-mfvcwZ e`i `vwqZ I KZe t

mn-mfvcwZe` dvDkbi Kvhg cwiPvjbvq mfvcwZK mevZK mnhvMxZv Kieb| mfvcwZi AbycwwZZ mn-mfvcwZ mfvcwZi `vqxZ cvjb Kiv|

 

aviv- 27.00 wbevnx cwil`i mvavib mv`K Gi `vwqZ I KZe t

27.01 mvavib mv`K dvDkbi cavb wbevnx| wZwb dvDkbi Av`k I Dk ARbi Rb dvDkbi g~j bxwZ Abyhvqx hveZxq Kvhg cwiPvjbv I m jvi mgbq mvab Kieb|

27.02 mfvcwZi mv_ civgkg mvavib I wbevnx cwil`i mfv Avnevb Kieb|

27.03 dvDkbi mvavib mfvq evwlK cwZe`b ck Kieb|

27.04 dvDkbi mvavib I wbevnx cwil`i mfvi Kvh weeibx wjwce Kivi eev Kieb|

27.05 mvavib mfvi hveZxq wmv, AeMwZ I cևqvRbxq eev Mnbi Rb, dvDkbi m`m`i ga mfvi ZvwiL nZ mevP 30 (wk) w`bi ga weZibi eev Kieb|

27.06 dvDkbi KgPvix ckvmb cwiPvjbv Kieb|

27.07 dvDkbi A_ eevcbvi Z`viKx Kieb|

27.08 dvDkbi Av`k Dk I bxwZgvjvi AvjvK dvDkbi m`m I Abvb ew ev msvi mv_ hvMvhvM Kieb|

27.09 wbevnx cwil`i Abygv`bg mKj cKvi cwiPvjbv LiP Ges dvDkbi Znwej nZ KgPvix`i eZb, gvgjv, hvZvqvZ, KvMR cvw` q, Qvcvb, wevcb, LvRbv, ibveb BZvw` LiP wbevn Kieb|

27.10 cևqvRb wbevnx cwil`i civgkg hveZxq AvBb Kvbyb msv Kvh mv`b eev Mnb Kieb|

27.11 dvDkbi mvavib I wbevnx cwil` KZK AwcZ Abvb `vqxZ cvjb Kieb|

27.12 AmyZv ev Ab Kvb Kvib KvR mvgwqK AcviMZvi Rb mfvcwZi AeMwZZ mvavib mv`K mn-mvavib mv`Ki KvQ wjwLZ fve `vqxZ nvi Kieb|

27.13 MVbZ I wewfb mfvq MnxZ wmv mgyni wei wZwb Kvb KvR KiZ cvieb bv|

 

aviv- 28.00 wbevnx cwil`i mn-mvavib mv`K Gi `vwqZ I KZe t

mn-mvavib mv`K dvDkbi Kvhg cwiPvjbvq mvavib mv`KK mevZK mvnvh mnhvMxZv Kieb| mvavib mv`Ki AbycwwZZ wZwb mvavib mv`Ki `vwqZ cvjb Kieb|

 

 

aviv- 29.00 wbevnx cwil`i Kvlva Gi `vwqZ I KZe t

29.01 Kvlva dvDkbi A_ eevcbvi mKj `vq `vwqZ cvjb Kieb|

29.02 dvDkbi Av`k, Dk I g~j bxwZ AbymiY Ki wZwb dvDkbi mKj GKvDUi hveZxq Avq eqi wnmve cwiPvjbv I msib Kieb|

29.03 wZwb dvDkbi evRU cbqb mvavib mv`KK mnvqZv Kieb Ges wbevnx cwil`i Abygv`b mvc mvavib mfvq ck Ki Abygv`b Kwiq beb|

29.04 Kvlva cwZ gvmi mve eqi (AvBUg Abymvi) wnmve Zix Ki wbevnx cwil`i c_g mfvq Dcvcb KiZt Abygv`b Kwiq beb|

29.05 wZwb dvDkbi m`m I Abvb msw ew I cwZvbi wbKU nZ cv mKj Av`vq Ges dvDkbi c cև`q hveZxq A_, wej, mvwfm BZvw` mgq gZ cwikva wbwZ Kieb|

29.06 wZwb cwZ gvm Avq eqi cwZe`b c֯Z Kieb Ges cևqvRb mvavib mv`Ki gvag mswk`i ga weZib Kieb|

 

aviv- 30.00 wbevnx`i `vwqZ I KZe t

30.01 dvDkbi Av`k, Dk I g~jbxwZ Abymib Ki wbevnxMb dvDkbi mKj Kvhg mwq fve Ask Mnb Kieb|

30.02 wbevnx cwil`i wmv gvZveK wbevnxMbi ga wewfb `vwqZ eUb Kiv nj Zv cvjb mP neb|

30.03 mfvcwZ I mn-mfvcwZ`i AbycwwZZ wbevnx cwil`i DcwZ m`mMbi mwZg cwil`i mfvq mfvcwZi `vwqZ cvjb Kieb|

30.04 dvDkb KZK AwcZ Ab h Kvb `vwqZ cvjb Kieb|

 

aviv- 31.00 wbevnx cwil`i m`m AcmviY t

31.01 wbevnx cwil`i mfvcwZ, mn-mfvcwZ, mvavib mv`K ev Ab h Kvb wbevnxK Acmvib Kivi cևqvRb nj Z`yχk AvZ mvavib mfvq Zv Dcvcb Ki DcwZ m`m`i `yB ZZxqvsk fvU mv`b KiZ ne|

31.02 mfvcwZi wjwLZ AbygwZ ewZZ wbevnx cwil`i mn-mfvcwZ, mvavib mv`K ev Ab h Kvb m`m hw` ci ci 3 (wZb) wU mfvq AbycwZ _vKb Zvnj wbevnx cwil` ZuvK Zuvi c` _K AenwZ w`Z cvie|

 

aviv- 32.00 b c` cyib t

wbevnx cwil`i h Kvb c` b nj wbevnx cwil`i mfvi wmvg D b c` ҆Kv-A Kiv hve| b c` cyib cևqvRb wbevPb Abyvb Kiv hZ cvi|

 

aviv- 33.00 dvDkbi Dc`v cwil` t

33.01 dvDkbi wbevnx cwil`, Abvb Kvhg cwiPvjbv Dc-cwil`, Dc-KwgwU I mvavib m`m ev Z`xq KgKv wbq hLbB Kvb RwUjZv `Lv `e ev mswk`i Kvb civgk cևqvRb ne ZLb Dc`v cwil` m welq cևqvRbxq eev Mnbi Rb D`vM be|

33.02 gqv` kl nIqvi AvM wbevnx cwil` f Mj ev gqv` kl nIqvi ci mgq gZ wbevPb bv nj h bZvi mw ne mB cwiwwZ gvKvejvi Rb Dc`v cwil` ciewZ wbevnx cwil` MVbi Rb KvhKix eev Mnb Kie|

33.03 dvDkbi KgKv, j I Dk hvZ enZ bv nq Zvi Rb Dc`v cwil` AewZ mgq dvDkbi Kvhfvi Mnb Kie Ges dvDkbi Rb wbevnx cwil` wnmve KgKv cwiPvjbv Kie|

33.04 Dc`v cwil` wbevPb Kwgkbi mv_ byZb wbevnx cwil` wbevPb mnhvMxZv Kie|

33.05 Dc`v cwil` mvavib m`m`i ga nZ 3 (wZb) Rb cexb Awf, wkwZ I mgvRmex gbvfvevcb eweM wbq MwVZ ne|

 

aviv- 34.00- dvDkbi wbevPb Kwgkb t

dvDkbi wbevnx cwil`i wbevPb cwiPvjbvi Rb 3 (wZb) m`m wewk GKwU wbevPb Kwgkb MwVZ ne| wbevPb Kwgkb 1 (GK) Rb cavb wbevPb Kwgkbvi I 2 (`yB) Rb wbevPb Kwgkbvi _vKeb| wbevnx cwil`i gqv` kl nIqvi c~e mvavib cwil`i mfvq wbevPb Kwgkb MVb KiZ ne|

 

aviv- 35.00 wbevPb Kwgkbi Kvhvejx t

35.01 wbevnx cwil`i wbevPb cwiPvjbv Kiv|

35.02 Dc`v cwil`i Kvhg Ask Mnb Kiv|

 

aviv- 36.00 wbevPb I wbevPb cwZ t

36.01 wbevnx cwil`i `yB eQi gqv`i gaB byZb wbevnx cwil`i wbevPb mb KiZ ne|

36.02 wbevPb Kwgkb ^vaxb fve KvR Kie|

36.03 wbevPb Kwgkbi wmvB Pzov ej Mb ne|

36.04 wbevPb Kwgkb wbevnx cwil`i gqv` kl nIqvi 2 gvm c~e wbevPb Abyvb msv `vwqZ Mnb Kie, `vwqZ Mnbi GK mvni ga wbevPbx Zdwmj Nvlbv Kie Ges GK gvmi ga wbevPb mb Kie|

36.05 wbevPb mb nIqvi w`bB wbevPbi cv_wgK djvdj Ges cieZx 3 w`bi ga Pzov djvdj cKvk Kie|

36.06 Mvcb ejUi gvag wbevPb AbywZ ne| Kvb c` GKi AwaK c_x bv _vKj webv cwZwaZvq wbevwPZ Nvlbv KiZ ne|

36.07 dvDkbi mvavib cwil`i GKRb m`m GKwU gv fvU c`vb KiZ cvieb|

36.08 wbevPb Kwgkbi cևqvRb wbevnx cwil` mevZK mnhvMxZv c`vb Kie|

 

aviv- 37.00 dvDkbi Avfixb AwWU KwgwUi Kvhvejx t

37.01 AwWU KwgwU dvDkbi gvwmK Avq-eqi wnmve weeibx AwWU/wbixv Kie|

37.02 AwWU KwgwU cwZ 6 (Qq) gvm Ai Ai dvDkbi Avq-eqi wnmve AwWU/wbixv Kie|

37.03 mvavib mfvq wnmve msv welq AwWU KwgwU cwZe`b ck Kie|

 

aviv- 38.00 Kvhg cwiPvjbv Dc-cwil` mgyn t

38.01 dvDkbi Kvhgi AvIZvq cwiPvwjZ Kvhg mgyni Rb wfb wfb Kvhg cwiPvjbv Dc-cwil` _vKe|

38.02 Dc-cwil` MVb dvDkbi mvavib m`m, wbevnx m`m I dvDkbi mvavib m`m bq A_P Kvhg cwiPvjbvi Rb cևqvRb ev mnvqK Ggb ew ev eweMK Afy Kiv hve|

38.03 Dc-cwil`i KvVvgv I KgKv dvDkbi j I DkK mvgb iL dvDkbi wbevnx cwil` KZK MwVZ I cwiPvwjZ ne|

38.04 dvDkbi j, Dk I bxwZgvjvB ne Kvhg cwiPvjbv Dc-cwil` mgyni j, Dk I bxwZgvjv Ges G mKj Dc-cwil` Zv`i KgKvi Rb dvDkbi KvQ myb ic `vqe _vKe| G mKj Dc-cwil`i cwieZb, cwieab, msvi I wejyw mKjB dvDkbi wbevnx cwil` viv msNwUZ ne|

38.05 G mKj Kvhgi ckvmwbK I Avw_K eevcbv dvDkbi wbevnx cwil` KZK wbqwZ ne|

38.06 Kvhg cwiPvjbv Dc-cwil` mgyni h Kvb wmv dvDkbi wbevnx cwil` KZK Abygvw`Z nZ ne| dvDkbi wbevnx cwil` h Kvb mgq h Kvb Kvhgi cwiPvjbv Dc-cwil` m`mK ev Zvi Kvb KgPvix I KgKZvK mywbw` Kvib ev AwfhvMi wfwˇZ Z` mvc Acmvib KiZ cvie|

 

aviv- 39.00 Kvhg cwiPvjbv Dc-cwil` Gi KvVvgv|

Kvhg cwiPvjbv Dc-cwil` Gi KvVvgv ne wbict

 

wgK b^i

c`i bvg

c`i msLv

1

mfvcwZ

1 Rb

2

mn- mfvcwZ

1 Rb

3

mvavib mv`K

1 Rb

4

mn- mvavib mv`K

1 Rb

5

m`m

3 Rb

 

aviv- 40.00 dvDkbi Dc-KwgwU t

dvDkbi Kvhg myfve cwiPvjbvi Rb Kvb welq wmv Mnbi c~e Z`, Abymvb, chvjvPbv BZvw`i cևqvRb Dc-KwgwU MVb Kiv hve|

mvavib cwil`i m`m ev wbevnx cwil`i m`mMbi Ask Mnb wbevnx cwil`i wmv viv wewfb Dc-KwgwU MVb Kiv ne| cևZK Dc-KwgwUZ 1 (GK) Rb AvnevqK, 1 (GK) Rb m`m mwPe I 3 (wZb) Rb m`m _vKeb| Dc-KwgwU mswk welq wmv Mnb Ki wbevnx cwil`i wbKU cvwik ck Kie| wbevnx cwil`i Abygv`bi ci wmv KvhKi ne|

 

aviv- 41.00 dvDkbi KgKZv KgPvix wbqvM wewa t

41.01 KgKZv KgPvix wbqvMi cևZK KgKZv KgPvixi `vwqZ I KZe, wkvMZ hvMZv, PvKzwii kZvejx, eZb KvVvgv, QywU fvMi wbqg BZvw` welq DjL c~eK wbevnx cwil` KZK cYxZ Ges mvavib cwil` KZK Abygvw`Z GKwU mvwfm ij _vKe|

41.02 wbevnx cwil` KZK wbw` c` wbqvM c`vb Kiv ne| mvavib mv`K wbqvM c ^vi Kieb|

 

aviv- 42.00 dvDkbi Avq eq msv cևqvRbxq w`K wb`kbv t

42.01 wbevnx cwil`i mvwbZ m`me` ^Qvkgi wfwˇZ KvR Kieb| Zuv`i Kvb cKvi eZb ev mvbx c`vb Kiv hve bv Ges Zuv`i ewMZ eenvii Rb Kvb wRwbm c Kbv hve bv|

42.02 dvDkbi A_ evsK Rgv ivLZ ne| G Rb dvDkbi wkivbvg GK ev GKvwaK h_ mwfsm GKvDU LyjZ ne|

42.03 dvDkbi ZvrwbK eqi Rb Abya 20,000/ = (Kzwo nvRvi) UvKv Kvk ivLv hve|

42.04 wbevnx cwil`i mfvcwZ, mvavib mv`K I Kvlvai h_ ^vi dvDkbi evsK GKvDU Lvjv I cwiPvwjZ ne Ges D wZb Rbi ga `yB Rbi ^vi UvKv Zvjv hve, Ze PK Kvlvai ^vi AekB _vKZ ne|

42.05 wewfb wej I KgKZv KgPvix`i eZbi wbavwiZ A_i evBi wbevnx cwil` GK Kvwjb 1,00,000/= (GK j) UvKvi AwaK Kvb LvZ eq KiZ cvie bv| D UvKvi AwaK Kvb LvZ eq KiZ nj mvavib cwil`i Abygv`b wbZ ne|

42.06 wbevnx cwil`i gvwmK mfvq c~eewZ gvmi LiPi Abygv`b Kwiq wbZ ne|

42.07 dvDkbi A_ _K wbevnx cwil`i m`m A_ev mvavib m`mMb Kvb cKvi Fb/Aby`vb Mnb KiZ cvieb bv|

42.08 dvDkbi eZb fy KgKZv KgPvix`iK wekl Riix cևqvRb eZb AwMg c`vb Kiv hZ cvi| G Rb mfvcwZ A_ev mvavib mv`Ki wjwLZ Abygv`b jvMe Ges GB cwigvb UvKv Kvbg Zvi AwRZ Kvhw`emi eZbi AwaK ne bv|

42.09 wbevnxe` dvDkbi wbavwiZ iwk`i gvag dvDkbi Rb A_ msMn KiZ cvieb Ges msMnKZ A_ AbwZwej^ mfvcwZ A_ev Kvlvai wbKU Rgv `eb|

 

aviv- 43.00 dvDkbi Avq eqi wnmve ib msv w`K wb`kbv t

43.01 dvDkbi Avq eqi mwVK wnmve msib Kiv wbevnx cwil`i `vwqZ| G msv KvMR c I `wjj c dvDkbi Awdm msib KiZ ne| G mywbw` `vwqZ mvavib mv`K I Kvlvai Dci b ne|

43.02 dvDkbi mg UvKv cqmv wbw` iwk`i gvag Av`vq KiZ ne| GB iwk` mvavib mv`K/Kvlva Ges Av`vqKvwi KZK ^vwiZ nZ ne| webv iwk` Kvb jb `b Kiv hve bv| me cKvi Av`vq, LvZ Iqvix iwRvi wjwce KiZ ne|

43.03 Kvk eyK `wbK Rgv LiPi wnmve wjLZ ne| Kvlva Kvk eyK cwiv Kieb Ges ^vi Kieb|

43.04 evsK iwRvi evsK _K UvKv Zvjv Ges evsK Rgv `Iqv UvKvi weeib wjwce KiZ ne|

43.05 wRwbm c qi fvDPvi Ges Abvb me cKvi eqi fvDPvi cixv Ges eqi Abygv`bi `vwqZ mvavib mv`Ki Dci b ne| cwZwU Kvk ggv ev fvDPvii Dci cwiv Ges Abygv`b Kiv nj mxj I mvavib mv`Ki ^vi _vKZ ne|

 

aviv- 44.00 dvDkbi Avq I Znwej MVb t

wbwjwLZ Avq dvDkbi Znwej MwVZ ne:-

44.01 m`m`i wbKU nZ cv Puv`v|

44.02 GK Kvwjb Aby`vb|

44.03 dvDkbi AvIZvq cwiPvwjZ cwZvb mgyn nZ Avq|

44.04 cևhvR Ni fvov nZ Avq|

44.05 dvDkbi Znwej jMx eve` gybvdv|

44.06 dvDkbi m`m ev Ab Kvb ew ev miKvix/emiKvix msv _K Aby`vb, Rwigvbv BZvw` _K cv UvKv|

44.07 dvDkbi Dbqb I msibi Rb wekl Av`vq|

41.08 Dc-aviv 12.05 G ewYZ Avq|

44.08 Abvb AvBb mZ ev bvq mZ Av`vq ev msMn|

 

aviv- 45.00 dvDkbi Znwej msib t

dvDkbi A_ wbevnx cwil`i wmvg GK ev GKvwaK Zdwmjx evsK dvDkbi wnmve Rgv ivLv hve Ze evRU fy LiPi Rb Kvlvai wbKU mevP 20,000/= (Kzwo nvRvi) UvKv _vKZ cvie|

 

aviv- 46.00 dvDkbi Znweji eenvi t

46.01 dvDkbi KgKv cwiPvjbv mwKZ hveZxq eq|

46.02 dvDkb Ges dvDkbi A msMVb I Kvhg mgyni eq|

46.03 dvDkb Ges dvDkbi A msMVb I Kvhg mgyni KgKZv KgPvix`i eZb, evbvm, fvZv BZvw` c`vb|

46.04 dvDkb Ges dvDkbi A msMVb I Kvhg mgyni eeZ hcvwZ I wRwbl c q I ibveb LiP|

46.05 miKvix, emiKvix, ^vqZkvwmZ BZvw` msvi AbyKzj wewa gvZveK cwikva hvM `vq `bv cwikva|

46.06 Av`vjZi wWxg~j dvDkbi Ges Gi A msMVb I Kvhg mgyni c cwikvahvM `vq `bv cwikva|

46.07 mgvRi AbMmi `wi` bvix, cyiyl, wk, e, cy I Amnvq Rb Mvwi KjvYv_ eq|

46.08 dvDkbi febi wbgvb Ges ibveb LiP|

46.09 dvDkbi Ges Gi A msMVb I Kvhg mgyni c cև`q mKj cKvi wej, fvov, Mvm, cvwb, we`yZ, Uwjdvb BZvw` wej cwikva Kiv|

46.10 wbevnx cwil` KZK Abygvw`Z Ab Kvb eq wbevn Kiv|

 

aviv- 47.00 dvDkbi msiwZ Znwej (wiRvf dv) t

47.01 dvDkbi GKwU msiwZ Znweji eev _vKe|

47.02 GB Znwej wewfb Aby`vb Rgv Kiv hve|

47.03 cwZ gvm ev myweav RbK mgq dvDkbi mKj LiP wbevn kl D؄Z UvKv GB Znwej Rgv Kiv hve|

 

aviv- 48.00 dvDkbi msiwZ Znweji eenvi t

48.01 wbevnx cwil`i wmv Abyhvqx dvDkbi msiwZ Znweji UvKv evsK vqx AvgvbZ wnmve A_ev mwfsm mvwUwdKU/mqc q I Ab Kvb cKvi AvgvbZ wnmve ivLv ev jvf RbK LvZ wewbqvM Kiv hve|

48.02 Kvb AevZB mvavib cwil`i c~e Abygv`b ewZZ msiwZ Znweji A_ eq Kiv hve bv Ze GB Znweji UvKv evsK MwQZ ivLvi dj h jfvsk cvIqv hve H A_ dvDkbi cևqvRbxq KvR wbqg gvwdK eenvi Kiv hve|

48.03 Kvb DyZ cwiwwZ gvKvejvq wbevnx cwil`i wmv mvc msiwZ Znwej nZ A_ eq Kiv hve| Ze eq Kivi AeewnZ ci D A_ cyib wbevnx cwil` KvhKix c`c Mnb Kie|

 

aviv- 49.00 dvDkbi wnmve wbixv t

49.01 aviv 37 G ewbZ AwWU KwgwU dvDkbi wnmve mgyn AwWU/wbixv Kie| wbixvi djvdj ev fyj ΓwU hw` _vK Zv wbevnx cwil`K AewnZ Kie Ges wbixwZ wnmve cwZe`b Avfixb AwWU KwgwUi cavb, mvavib mfvq Dcvcb Kieb|

49.02 cևqvRb evwnii wbixv msv wbqvM Ki dvDkbi wnmve mgyn cixv Kiv hve|

49.03 mvavib ev wbevnx cwil` cևqvRb gb Kij h Kvb mgq wbixv Kvhg cwiPvjbv KiZ cvie|

 

aviv- 50.00 dvDkbi LvZv c cixv t

50.01 mvavib m`mMb dvDkbi wnmve ev g~jevb LvZv c AwWU/wbixv KiZ cvieb wK bv A_ev KZUzKz cvieb Ges Kvb mgq, Kvb vb, Kvb kZ ev wbqg cixv KiZ cvieb Zv GZ` msv bxwZgvjvi AvjvK wbevnx cwil` mgq mgq wbavib Ki `e| mvavib mfvq gZv cv bv nj Kvb m`mB dvDkbi Kvb wnmve c ev Abvb `wjj c `LZ cvieb bv|

50.02 dvDkbi wb wjwLZ wnmvei bw_c hyw mZ mgq webv eq cwi`kbi Rb Awdm ivLv ne t

K) MVbZ

L) m`mMbi bvgi iwRvi

M) wbevnx cwil`i m`mMbi bvgi iwRvi|

50.03 h mKj `wjj mvavib m`mMbi `Lvi AwaKvi _vKe (Dcii aviv- 50.02 G DjwLZ KvMR c) Zvi mvwUwdKU hy KvMR ci bKj cvevi Rb wjwLZ Ave`b Kij wbevnx cwil` KZK wbavwiZ kZ mfvcwZi ^vi Zv mieivn Kiv ne| GB mKj KvMR c mieivni Rb cv cwZ 10/= (`k) UvKv g~j AwMg dvDkbi dv Rgv KiZ ne|

 

aviv- 51.00 dvDkbi msib hvM wnmve cvw` t

51.01 wbevnx cwil` dvDkbi wbewbZ hveZxq wnmve cvw` msibi eev Kie t

K) dvDkbi mgy`q A_i Rgv LiPi weeib|

L) `evw` q I weqi weeibx|

M) dvDkbi `bv I cvIbv msv KvMR c|

N) mgy`q iwm`, `wjj I wnmve ewni ^c iwZ Abvb KvMR cvw`|

51.02 wbevnx cwil` cևqvRb Avfixb AwWU KwgwU I evwnii wbevwPZ AwWU Uxg/cwi`kKK wnmvei eB mgyn I Abvb KvMR cvw` c`kbi eev Kie|

51.03 wnmve eB wj dvDkbi iwRwKZ Awdm msib KiZ ne|

 

aviv- 52.00 dvDkbi MVbZi mskvab t

52.01 mvavib mfvi wmvg MVbZi h Kvb aviv, Dc aviv mskvab, cwieZb, cwieab I wejvc Kiv hve|

52.02 MVbZi mskvabi evcvi Kvb m`mi civgk _vKj Zv wbevnx cwil`i wbKU ck Kieb| wbevnx cwil` mskvabx c֯vewU wbq AvjvPbv c~eK cieZx mvavib mfvi Kvhg Afy Kieb Ges mvavib mfvi bvwUki mv_ mskvabx c֯vewUI mshy Kieb Ze wbevnx cwil`i weePbvq hw` c֯vewU weePbv hvM gb bv nq m c֯veKK Zvi wbR `vwqZ mvavib mfvq Dcvcbi Rb ejeb|

52.03 mvavib mfvq AvjvPbvi ci DcwZ `yB ZZxqvsk m`mi fvU MVbZi mskvabx MnxZ ne|

52.04 mskvwaZ MVbZ wbeaxKiY KZc KZK Abygv`bi Rb `vwLj KiZ ne Ges wbeaxKiY KZc KZK Abygv`bi ci Zv KvhKix ne|

 

aviv- 53.00 `ki cPwjZ AvBb I wewai cvavb t

A MVbZ hvB DjL _vKzK bv Kb dvDkbwU 1961 mbi 46 bs Aav`ki AvIZvq cPwjZ AvBbi mv_ mvsNwlK nZ cvie bv, me Aav`ki weavb KvhKix weewPZ ne Ges mB Abyhvqx mKj Kvhg cwiPvwjZ ne| Abvb Kvhg mswk gbvjq/wefvM/KZci Abygv`b mvc KvhKix ne|

 

 

 

aviv- 54.00 dvDkbi wejyw t

hw` Kvb mywbw` Kvib dvDkbi gvU m`mi cuvP fvMi wZb fvM m`m dvDkbi wejyw Pvb Ze h_v wbqg wbeaxKiY KZc eivei Ave`bi ci wbeaxKiY KZc G welq cևqvRbxq eev Mnb Kieb| wbeaxKiY KZci Abygv`b I wmvi ci msvi hveZxq m` Kvb wbeaxZ msvi wbKU nvi KiZ ne| msvi Kvb `bv _vKj wbevnx cwil`i mKj m`m ewMZ fve `vqx _vKeb|

 

 

 

(Wvt G, Gm, Gg, Rvwgjyj nK)

mfvcwZ